T. 77 (2024): Số 77 (01/2024)
Số 77 (01/2024)

Khoa học - Công nghệ

QUẢNG NGUYỄN VĂN, LƯỢNG TRẦN VĂN, NAM LƯƠNG TÚ
07-13
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÙNG AN TOÀN CỦA TÀU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐIỂM NÓNG GIAO THÔNG HÀNG HẢI THEO THỜI GIAN THỰC TRÊN VÙNG BIỂN VIỆT NAM
PDF
TRỌNG MAI THẾ, MỪNG VŨ VĂN, ĐẠO TRƯƠNG VĂN
14-19
XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GỐI ĐỠ HỆ TRỤC CHÂN VỊT TÀU THUỶ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG KÍCH NÂNG
PDF
HÙNG NGUYỄN VĂN, DŨNG TRẦN ANH, TUẤN ĐINH ANH
20-26
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG MINH NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHO MICROGRID
PDF
BÍNH CAO VĂN, HOÀI NGUYỄN DOÃN
27-32
GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHỈ SỐ CƯỜNG ĐỘ CÁC BON ĐỐI VỚI CÁC TÀU BIỂN VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÍ NHÀ KÍNH THEO PHỤ LỤC VI - MARPOL
PDF
NAM TRẦN THẾ
33-37
TÁCH CHIẾT POLYPHENOL LÀM PHỤ GIA NHIÊN LIỆU DIESEL SINH HỌC
PDF
TUYỂN VŨ VĂN, QUẬN ĐỖ QUANG
38-43
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG BỔ SUNG CHO MÒN GỈ ĐẾN ĐỘ BỀN KẾT CẤU THÂN TÀU
PDF
NHUNG LÊ THỊ
44-48
SỰ THAY ĐỔI TỔ CHỨC TẾ VI CỦA LỚP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG CHO THÉP CACBON
PDF
SƠN ĐOÀN NHƯ
49-55
SO SÁNH SỨC KHÁNG KÉO, NÉN CỦA THANH THÉP TIẾT DIỆN HỘP THEO TIÊU CHUẨN AISC 360-16, EC 3, VÀ TCVN 5575:2012
PDF
DƯƠNG ĐINH TÙNG, DŨNG NGUYỄN THẾ, THẮNG TRẦN ĐÌNH, HÙNG TRẦN ĐỨC, AN TRẦN NGỌC
56-60
NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN DAO ĐỘNG TỰ DO CỦA THÁP CẦU KHI LẮP THIẾT BỊ GIẢM CHẤN CHẤT LỎNG TLD
PDF
CƯỜNG NGUYỄN MẠNH, HƯNG PHAN VĂN
61-66
PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG TỔNG THỂ CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA TÀU BIỂN
PDF