NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG MINH NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHO MICROGRID
PDF

Từ khóa

Real-Time Microgrid control, Energy management system, PLC connected to MATLAB OPC UA, Electric Vehicles. Điều khiển Microgrid, hệ thống quản lý năng lượng (EMS), PLC kết nối MATLAB OPC UA, xe điện.

Cách trích dẫn

NGUYỄN VĂN, H., TRẦN ANH, D., & ĐINH ANH, T. (2024). NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG MINH NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHO MICROGRID. Tạp Chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, 77(77), 20–26. Truy vấn từ http://jmst.vimaru.edu.vn/index.php/tckhcnhh/article/view/421

Tóm tắt

Ngày nay, nghiên cứu phương pháp điều khiển, tối ưu vận hành lưới điện trên đảo đã giúp giải quyết bài toán tiết kiệm chi phí hoạt động và năng lượng. Can thiệp trực tiếp, thu thập dữ liệu từ lưới điện thật đang gặp khó khăn, thiếu thốn và tốn nhiều chi phí đầu tư. Bài báo này đề xuất giải pháp kết hợp phần cứng mô hình lưới điện trong phòng thí nghiệm, mô phỏng các nguồn năng lượng tái tạo xây dựng MATLAB và PLC đóng vai trò truyền nhận dữ liệu điều khiển. Cuối cùng, ứng dụng một số thuật toán tối ưu quản lý nguồn và phụ tải có xét đến trạm sạc xe điện để điều khiển và thử nghiệm đánh giá đưa ra đề xuất số lượng xe điện trong khoảng thời gian khác nhau giúp tiết kiệm chi phí vận hành hệ thống.

PDF