Quy trình phản biện

Quy trình phản biện bản thảo bải báo gửi đăng Tạp chí là quy trình phản biện kín 02 chiều gồm các bước cơ bản sau đây và tất cả đều được thực hiện trực tuyến (online):

  • Bước 1: Ban Biên tập nhận bản thảo bài báo gửi đăng trực tuyến từ tác giả thông qua website hoặc email Tạp chí, sau đó kiểm tra hình thức, định dạng và nội dung khoa học của bản thảo bài báo gửi đăng theo qui định và gửi thư điện tử thông báo đến tác giả về việc tiếp nhận hoặc từ chối bản thảo bài báo gửi đăng (có nêu lý do).
  • Bước 2: Bản thảo bài báo gửi đăng nếu đạt yêu cầu ở Bước 1 sẽ được Ban Biên tập gửi email thông báo đồng ý tiếp nhận đồng thời thông báo nộp kinh phí cho bài báo. Sau khi Tác giả bài báo đã nộp kinh phí, Ban Biên tập chuyển file bản thảo tới Ban Quản lý và khai thác phần mềm Turnitin để thực hiện quy trình kiểm tra trùng lắp;
  • Bước 3: Bản thảo bài đăng đảm bảo tỷ lệ tương đồng theo quy định ở Bước 2 sẽ được Ban Biên tập chuyển đến Hội đồng biên tập để xin ý kiến đề xuất mời 2 người phản biện cho bản thảo bài báo gửi đăng.
  • Bước 4: Ban biên tập thông báo bằng thư điện tử địa chỉ truy cập bản thảo bài báo gửi đăng, thời gian phản biện bản thảo bài báo gửi đăng đến người phản biện bài báo.
  • Bước 5: Ban Biên tập nhận kết quả phản biện và chuyển đến tác giả để chỉnh sửa theo ý kiến của người phản biện hoặc bảo lưu ý kiến và gửi giải trình về tất cả những ý kiến mà các phản biện nêu (những chỉnh sửa và bảo lưu) đến Ban Biên tập; quá trình này có thể lặp lại tối đa 03 lần đến khi có sự thống nhất, đồng ý của 2 phản biện.
  • Bước 6: Khi bài báo đã được phản biện xong, Ban Biên tập tiến hành định dạng và biên tập lại bản thảo bài báo gửi đăng. Trong quá trình biên tập, Ban Biên tập có thể liên hệ tác giả yêu cầu chỉnh sửa lại hình thức hình vẽ, bảng biểu… (nếu cần) và trình Tổng Biên tập quyết định cuối cùng.
  • Bước 7: Bản thảo bài báo gửi đăng được Tổng Biên tập duyệt và phân số tạp chí sau đó sẽ được chuyển lên website ở dạng bài báo được chấp nhận, chờ xuất bản. Trước khi in ấn và công bố lên website, Ban biên tập sẽ gửi thông tin nội dung bài báo đến tác giả kiểm tra lần cuối để tác giả xác nhận đăng hay không.
  • Bước 8: Xuất bản.