Lệ phí đăng bài

1. Căn cứ vào khoản 29.5. Quy định về mức chi cho công tác xuất bản Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải thuộc Điều 29 của Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam ban hành theo Quyết định số: 1756/QĐ-ĐHHHVN ngày 29/9/2017, mức lệ phí đối với bài báo Tác giả ngoài Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và lệ phí kiểm tra tỷ lệ tương đồng Turnitin được quy định là 1.000.000VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn./.).

2. Đối với Tác giả là cán bộ, giảng viên và học viên thuộc các chương trình đào tạo của Nhà trường thì được miễn phí phí bài đăng. Lệ phí kiểm tra tỷ lệ tương đồng Turnin được quy định là 100.000VNĐ (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng chẵn./.)