Kiểm tra tỷ lệ tương đồng

Ban Biên tập sẽ gửi nội dung bản thảo bài báo gửi đăng tới Ban Quan lý và khai thác phần mềm Turnitin của Trường để kiểm tra tỷ lệ tương đồng bằng hệ thống Turnitin đối với các bản thảo đã được đồng ý tiếp nhận. 

Nếu bản thảo có trên 30% trùng lắp dựa trên kết quả của hệ thống Turnitin, Ban Biên tập sẽ gửi lại bản thảo cho các Tác giả để hiểu chỉnh nội dung trùng lắp (mỗi Tác giả sẽ có tối đa 02 lần hiệu chỉnh để đảm bảo tỷ lệ trùng lắp theo quy định).