Hướng dẫn tác giả

Quy trình gửi bài báo

Bản thảo sẽ do một trong các tác giả của bài báo gửi cho tạp chí và không do bất cứ ai đại diện tác giả nộp bài. Các tác giả nộp bài đăng cần thực hiện các nghĩa vụ và quy trình gửi bài theo quy định của Tạp chí.

Gửi bài mới

Hướng dẫn tác giả

Tiêu đề bài báo

Tiêu đề bài báo ghi tên bài báo: Tên bài báo phản ánh nội dung chính của bài viết và đề cập thẳng vấn đề muốn giải quyết và dùng những từ chủ yếu (keywords) để những ai nghiên cứu trong cùng một lĩnh vực có thể nhận biết được.

Tên Tác giả: Sau đầu đề bài báo là tên tác giả. Cần liệt kê đầy đủ họ tên, địa chỉ cơ sở nghiên cứu và địa chỉ email của tất cả tác giả, ghi rõ tác giả liên lạc chính.

Lưu ý: tránh ghi tắt ở tiêu đề

Tóm tắt

Phần này tóm tắt mục đích của bài viết, giúp độc giả nhận biết bài viết có phù hợp với đề tài mình họ đang quan tâm không, dữ liệu trình bày và kết luận chính của tác giả (dài tối thiểu 100 từ và không quá 300 từ).

Từ khóa

Từ 3 đến 5 từ khóa biểu đạt nội dung chính của bài báo

Giới thiệu

Phần này cần bố cục hợp lý và dễ hiểu đối với độc giả là những người không có chuyên môn khoa học, kỹ thuật.

Dữ liệu và Phương pháp

Cung cấp đầy đủ các chi tiết để một nhà nghiên cứu độc lập khác có thể tái nghiên cứu. Các phương pháp được xuất bản cần được tóm tắt, và nêu rõ nguồn tham khảo. Nếu trích dẫn trực tiếp từ một phương pháp đã xuất bản trước đó, cần dùng ngoặc kép và trích nguồn. Các chỉnh sửa đối với phương pháp hiện tại cũng cần được mô tả.

Kết quả

Kết quả cần được nêu rõ cùng với các thí nghiệm đã thực hiện theo phương pháp. Các kết quả cùng với dữ liệu cần được tóm tắt ở bảng biểu và biểu đồ.

Thảo luận

Các diễn giải và phân tích kết quả cần được nêu ở phần này. Trong đoạn cuối cùng, (các) tác giả nêu rõ hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.

Kết luận

Phần này nêu rõ các kết luận chính của phản biện và tầm quan trọng, sự thích hợp của nghiên cứu.

Hỗ trợ tài chính

Các tác giả nêu rõ hỗ trợ tài chính dành cho nghiên cứu và xuất bản bài báo bằng cách liệt kê (các) tổ chức hỗ trợ tài chính (ghi đầy đủ), kèm theo số tài trợ trong ngoặc đơn (nếu có).

Ví dụ: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Quỹ quốc gia phát triển khoa học và công nghệ [số tài trợ xxxx, yyyy].

Mẫu bài báo (hình thức)

Để hỗ trợ các tác giả đáp ứng các yêu cầu của bố cục bài báo trong tạp chí, chúng tôi có sẵn mẫu bài báo với các hình thức mặc định sẵn. Mẫu này có thể dùng để viết bài báo trực tiếp. 

Tải xuống mẫu bài báo