PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG TỔNG THỂ CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA TÀU BIỂN
PDF

Từ khóa

Total effects, Digitalization, Vessel operation. Tác động tổng thể, Chuyển đổi số, hoạt động của tàu biển.

Cách trích dẫn

NGUYỄN MẠNH, C., & PHAN VĂN, H. (2024). PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG TỔNG THỂ CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA TÀU BIỂN. Tạp Chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, 77(77), 61–66. Truy vấn từ http://jmst.vimaru.edu.vn/index.php/tckhcnhh/article/view/425

Tóm tắt

Thời kỳ hiện đại, thường được gọi là “cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” hay Công nghiệp 4.0, được đặc trưng bởi sự tích hợp của các công nghệ biến đổi như Internet of Things (IoT), điện toán đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI). Đáng chú ý, các dự án hợp tác như đóng tàu tự hành Yara Birkeland của Kongsberg Maritime và Yara, tích hợp AI, Dữ liệu lớn và IoT, minh họa cho việc đón nhận những tiến bộ công nghệ của ngành. Do đó, lĩnh vực vận tải biển hiện đang đi sâu vào kỷ nguyên số hóa, được đánh dấu bằng nghiên cứu sâu rộng về các công nghệ nền tảng như hàng hải tự động. Tuy nhiên, một phân tích toàn diện về tác động tổng thể của số hóa, đặc biệt là liên quan đến an toàn hàng hải, vẫn khó nắm bắt. Nghiên cứu này tìm cách giải quyết khoảng trống này, nhằm đánh giá tác động của số hóa đối với hoạt động của tàu. Bằng cách xem xét kỹ lưỡng các chiến lược vận tải biển được các quốc gia, công ty và tổ chức lớn áp dụng, nghiên cứu đi sâu vào những trở ngại cản trở quá trình số hóa và đánh giá các biện pháp của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) để vượt qua những thách thức này.

PDF