XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GỐI ĐỠ HỆ TRỤC CHÂN VỊT TÀU THUỶ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG KÍCH NÂNG
PDF

Từ khóa

Load bearing, intermediate shaft, jack-up test, shaft alignment. Tải trọng gối đỡ, trục trung gian, kích nâng, căn chỉnh hệ trục.

Cách trích dẫn

MAI THẾ, T., VŨ VĂN, M., & TRƯƠNG VĂN, ĐẠO. (2024). XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GỐI ĐỠ HỆ TRỤC CHÂN VỊT TÀU THUỶ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG KÍCH NÂNG. Tạp Chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, 77(77), 14–19. Truy vấn từ http://jmst.vimaru.edu.vn/index.php/tckhcnhh/article/view/413

Tóm tắt

Căn chỉnh hệ trục chân vịt tàu thuỷ là một bài toán phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao. Một trong những nhiệm vụ quan trọng khi căn chỉnh hệ trục là xác định tải trọng gối đỡ. Phương pháp xác định tải trọng gối đỡ bằng kích nâng cho kết quả chính xác với chi phí thấp. Bài báo tập trung nghiên cứu lý thuyết của phương pháp xác định tải trọng gối đỡ bằng kích nâng, xây dựng quy trình đo và áp dụng tính toán cho tàu Fortune Navigator. Kết quả tính toán tải trọng thực tế cho cho thấy tải trọng thực tế tác dụng lên các gối đỡ nhỏ hơn giá trị cho phép, đáp ứng yêu cầu đặt ra

PDF