NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN DAO ĐỘNG TỰ DO CỦA THÁP CẦU KHI LẮP THIẾT BỊ GIẢM CHẤN CHẤT LỎNG TLD
PDF

Từ khóa

Free vibrations, bridge pylon, tuned liquid damper, Euler-Bernoulli theory, beam. Dao động tự do, tháp cầu, giảm chấn chất lỏng TLD, lý thuyết Euler-Bernoulli, dầm.

Cách trích dẫn

ĐINH TÙNG, D., NGUYỄN THẾ, D., TRẦN ĐÌNH, T., TRẦN ĐỨC, H., & TRẦN NGỌC, A. (2024). NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN DAO ĐỘNG TỰ DO CỦA THÁP CẦU KHI LẮP THIẾT BỊ GIẢM CHẤN CHẤT LỎNG TLD. Tạp Chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, 77(77), 56–60. Truy vấn từ http://jmst.vimaru.edu.vn/index.php/tckhcnhh/article/view/424

Tóm tắt

Tháp cầu có kết cấu thanh mảnh nên rất nhạy cảm với tác dụng của tải trọng động như gió bão, động đất. Một trong những dạng thiết bị được sử dụng để giảm dao động của tháp cầu đó là thiết bị giảm chấn chất lỏng TLD (tuned liquid damper). Thiết bị này đã được sử dụng đối với tháp cầu Bãi Cháy tại Việt Nam. Bài báo này trình bày việc tính toán dao động tự do của tháp cầu khi lắp thiết bị giảm chấn chất lỏng TLD tại đỉnh tháp. Các kết quả tính toán về tần số dao động tự do và hàm dáng sẽ là cơ sở để tính toán dao động cưỡng bức của tháp cầu dưới tác dụng của tải trọng động.

PDF