NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÙNG AN TOÀN CỦA TÀU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐIỂM NÓNG GIAO THÔNG HÀNG HẢI THEO THỜI GIAN THỰC TRÊN VÙNG BIỂN VIỆT NAM
PDF

Từ khóa

Ship domain, maritime traffic, traffic hot spot, collision risk, hot spot map. Vùng an toàn, giao thông hàng hải, điểm nóng giao thông, nguy cơ đâm va, bản đồ điểm nóng.

Cách trích dẫn

NGUYỄN VĂN, Q., TRẦN VĂN, L., & LƯƠNG TÚ, N. (2024). NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÙNG AN TOÀN CỦA TÀU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐIỂM NÓNG GIAO THÔNG HÀNG HẢI THEO THỜI GIAN THỰC TRÊN VÙNG BIỂN VIỆT NAM. Tạp Chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, 77(77), 07–13. Truy vấn từ http://jmst.vimaru.edu.vn/index.php/tckhcnhh/article/view/415

Tóm tắt

Hiện nay, để giúp cho các sỹ quan trực ca và sỹ quan quản lý giao thông có cái nhìn nhanh chóng về tình hình giao thông hàng hải, bản đồ phân bố những nơi có khả năng xảy ra đâm va cao là một hướng tiếp cận mới, nhiều triển vọng. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sẽ ứng dựng mô hình vùng an toàn của tàu để xác định các khu vực có nguy cơ đâm va cao, từ đó xây dựng bản đồ điểm nóng giao thông. Bản đồ điểm nóng được xây dựng gồm 3 bước: Thu thập và xử lý dữ liệu AIS thu được trên các vùng biển của Việt Nam; ứng dụng phương pháp phân cụm DBSCAN để nhóm các tàu ở gần nhau thành các cụm có ít nhất từ 2 tàu trở lên; vùng an toàn của tàu sẽ được áp dụng cho các tàu trong cùng một cụm để xác định nơi có khả năng xảy ra đâm va. Điểm nóng giao thông được ghi lại là những khu vực có vùng an toàn của các tàu giao thoa với nhau, tạo nên một bản đồ nhiệt trên vùng biển Việt Nam. Tính hiệu quả của mô hình được thực nghiệm tại khu vực Hải Phòng, cho kết quả trực quan, các điểm nóng được thể hiện dưới dạng màu sắc kết hợp với giá trị cụ thể, có thể nhận biết, đánh giá một cách nhanh chóng.

PDF