Quay trở lại Chi tiết Bài báo GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHỈ SỐ CƯỜNG ĐỘ CÁC BON ĐỐI VỚI CÁC TÀU BIỂN VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÍ NHÀ KÍNH THEO PHỤ LỤC VI - MARPOL
Tải xuống