GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHỈ SỐ CƯỜNG ĐỘ CÁC BON ĐỐI VỚI CÁC TÀU BIỂN VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÍ NHÀ KÍNH THEO PHỤ LỤC VI - MARPOL
PDF

Từ khóa

Carbon Intensity Indicator, CII rating, SEEMP Part III. Chỉ số cường độ các bon, xếp hạng CII, kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng của tàu phần 3.

Cách trích dẫn

CAO VĂN, B., & NGUYỄN DOÃN, H. (2024). GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHỈ SỐ CƯỜNG ĐỘ CÁC BON ĐỐI VỚI CÁC TÀU BIỂN VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÍ NHÀ KÍNH THEO PHỤ LỤC VI - MARPOL. Tạp Chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, 77(77), 27–32. Truy vấn từ http://jmst.vimaru.edu.vn/index.php/tckhcnhh/article/view/414

Tóm tắt

Kiểm soát chỉ số cường độ các bon (CII) hàng năm từ tàu là một trong những mục tiêu và tham vọng giảm phát thải ô nhiễm khí nhà kính từ vận tải biển được đề cập tại chiến lược ban đầu năm 2018 và chiến lược năm 2023 của tổ chức Hàng hải thế giới (IMO) về giảm phát thải khí nhà kính từ tàu. Bài báo trình bày kết quả tính toán và xếp hạng CII cho một số tàu của Việt Nam dựa trên số liệu thực nghiệm. Kết quả cho thấy các tàu được lựa chọn để tính toán đều có xếp hạng CII ở mức rất thấp. Từ kết quả nghiên cứu, bài báo đề xuất một số giải pháp cải thiện xếp hạng CII đối với các tàu biển Việt Nam được thể hiện tại phần III Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng của tàu bắt buộc áp dụng từ 1/1/2023 theo yêu cầu của các quy định 26,27,28 phụ lục VI-MARPOL.

PDF