SO SÁNH SỨC KHÁNG KÉO, NÉN CỦA THANH THÉP TIẾT DIỆN HỘP THEO TIÊU CHUẨN AISC 360-16, EC 3, VÀ TCVN 5575:2012
PDF

Từ khóa

Tensile resistance, compression resistance, buckling resistance, TCVN 5575:2012, AISC 360-16, EC 3. Sức kháng kéo, sức kháng nén, ổn định, TCVN 5575-2012, AISC 360-16, EC 3.

Cách trích dẫn

ĐOÀN NHƯ, S. (2024). SO SÁNH SỨC KHÁNG KÉO, NÉN CỦA THANH THÉP TIẾT DIỆN HỘP THEO TIÊU CHUẨN AISC 360-16, EC 3, VÀ TCVN 5575:2012. Tạp Chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, 77(77), 49–55. Truy vấn từ http://jmst.vimaru.edu.vn/index.php/tckhcnhh/article/view/423

Tóm tắt

Việc lựa chọn tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép ở Việt Nam hiện nay tùy thuộc vào chủ đầu tư, đặc biệt là với các dự án có vốn nước ngoài hay vốn tư nhân. Ở Việt Nam, ba tiêu chuẩn thường được sử dụng để thiết kế kết cấu thép gồm tiêu TCVN 5575:2012, AISC 360-16, và EC 3. Vì quy trình tính toán sức kháng (khả năng chịu lực) trong các tiêu chuẩn thiết kế khác nhau nên các sức kháng dự tính theo từng tiêu chuẩn sẽ khác nhau. Bài báo này tính toán và so sánh sức kháng kéo, nén, và ổn định khi nén của phần tử thanh dàn tiết diện hộp theo ba tiêu chuẩn. Trước hết, trình tự tính toán sức kháng theo từng tiêu chuẩn sẽ được trình bày. Sau đó, các tiết diện hộp khác nhau của nhà cung cấp SSAB được sử dụng để tính toán sức kháng theo ba tiêu chuẩn. Kết quả tính toán, so sánh sức kháng giúp có thêm hiểu biết về mức độ an toàn của các tiêu chuẩn khác nhau.

PDF