NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA LOGISTICS NGƯỢC ĐỐI VỚI LỢI THẾ CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
PDF

Từ khóa

Reverse Logistics, Competitive Advantage, Operational Performance, Recycling, Reuse. Logistics ngược, lợi thế cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, tái chế, tái sử dụng.

Cách trích dẫn

HÀN HUYỀN, H., & LÊ SƠN, T. (2024). NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA LOGISTICS NGƯỢC ĐỐI VỚI LỢI THẾ CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP. Tạp Chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, 77(77), 88–94. Truy vấn từ http://jmst.vimaru.edu.vn/index.php/tckhcnhh/article/view/412

Tóm tắt

Ngày nay, các doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gia tăng, các quy định pháp luật về mặt môi trường nghiêm ngặt, đòi hỏi các họ phải thay đổi chiến lược hoạt động. Hoạt động logistics ngược được rất nhiều doanh nghiệp tích hợp vào chuỗi cung ứng như là một trong những giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp giải quyết những vấn đề trên. Mặc dù, hoạt động logistics ngược đã được áp dụng khá phổ biển ở một số quốc gia, tuy nhiên khá nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn còn hoài nghi về lợi ích của nó. Mục đích của nghiên cứu này là điều tra sự ảnh hưởng của hoạt động logistics ngược đến lợi thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp. Sau khi khảo sát và phân tích dữ liệu, kết quả đã chỉ ra rằng logistics ngược có tác động tích cực đến lợi thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của những doanh nghiệp áp dụng.

PDF