ĐIỀU TRA CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS TẠI KHU VỰC HẢI PHÒNG
PDF

Từ khóa

Digital transformation, Standardization pressure, Imitation pressure, Maritime logistics, Drivers. Chuyển đổi số, Áp lực tiêu chuẩn hóa, Áp lực bắt chước, Logistics, Nhân tố thúc đẩy.

Cách trích dẫn

LÊ SƠN, T. (2024). ĐIỀU TRA CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS TẠI KHU VỰC HẢI PHÒNG. Tạp Chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, 77(77), 67–73. Truy vấn từ http://jmst.vimaru.edu.vn/index.php/tckhcnhh/article/view/426

Tóm tắt

Hoạt động chuyển đổi số đang mang lại những kết quả vượt mong đợi trong nhiều lĩnh vực, tuy nhiên quá trình áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực logistics còn chậm và gặp nhiều thách thức. Nghiên cứu này hướng tới việc làm sáng tỏ các yếu tố tác động đến hoạt động chuyển đổi số trong các doanh nghiệp logistics. Nghiên cứu áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với 283 đối tượng khảo sát là các nhà quản lý trong các doanh nghiệp logistics. Kết quả phân tích dữ liệu đã chỉ ra rằng áp lực từ cơ quan quản lý, áp lực tiêu chuẩn hóa có tác động đáng kể đến hoạt động chuyển đổi số tại các doanh nghiệp này. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà quản lý chức năng.

PDF