NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN CẢNG BIỂN TẠI CÁC BẾN CẢNG CONTAINER KHU VỰC HẢI PHÒNG
PDF

Từ khóa

Port information system, container terminal, Haiphong Port, TAM, AHP. Hệ thống thông tin cảng biển, bến cảng container, Cảng biển Hải Phòng, mô hình TAM, mô hình AHP.

Cách trích dẫn

LÊ MẠNH, H., & NGUYỄN HỮU, H. (2024). NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN CẢNG BIỂN TẠI CÁC BẾN CẢNG CONTAINER KHU VỰC HẢI PHÒNG. Tạp Chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, 77(77), 74–80. Truy vấn từ http://jmst.vimaru.edu.vn/index.php/tckhcnhh/article/view/419

Tóm tắt

Hệ thống thông tin cảng biển đóng một vai trò quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong hoạt động của cảng biển nói chung và bến cảng container nói riêng. Hiện tại, 16 bến cảng container hoạt động tại khu vực cảng biển Hải Phòng đang có tầm ảnh hưởng lớn đến quá trình lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu của địa phương và cả nước nhưng với việc áp dụng hệ thống thông tin cảng biển diễn ra riêng lẻ, chưa có sự đồng nhất, tính hiệu quả và khả năng cạnh tranh của khu vực này còn nhiều hạn chế. Bài nghiên cứu này tập trung xác định các yếu tố tác động đến việc áp dụng hệ thống thông tin cảng biển tại các bến cảng container khu vực Hải Phòng bằng sự kết hợp giữa mô hình chấp nhận công nghệ TAM và mô hình phân tích thứ bậc AHP. Với kết quả khảo sát ý kiến từ 21 chuyên gia từ các bên liên quan chặt chẽ đến việc áp dụng hệ thống thông tin cảng biển, kết quả thu được từ phần mềm R cho thấy 03 yếu tố (mức độ cải thiện chất lượng đầu ra, mức độ phù hợp với nhu cầu cá nhân, và mức độ dễ sử dụng) có tác động lớn hơn cả, trong khi yếu tố xu thế xã hội lại thấp nhất. Đây là cơ sở để nhóm tác giả đề xuất biện pháp thúc đẩy việc áp dụng hệ thống thông tin cảng biển cho các nghiên cứu tiếp theo.

PDF