NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG BỔ SUNG CHO MÒN GỈ ĐẾN ĐỘ BỀN KẾT CẤU THÂN TÀU
PDF

Từ khóa

Hull girder strength, hull structures, corrosion addition, transver cross-sectional properties. Độ bền thân tàu, kết cấu thân tàu, lượng bổ sung cho mòn gỉ, đặc trưng hình học mặt cắt ngang.

Cách trích dẫn

VŨ VĂN, T., & ĐỖ QUANG, Q. (2024). NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG BỔ SUNG CHO MÒN GỈ ĐẾN ĐỘ BỀN KẾT CẤU THÂN TÀU. Tạp Chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, 77(77), 38–43. Truy vấn từ http://jmst.vimaru.edu.vn/index.php/tckhcnhh/article/view/420

Tóm tắt

Lượng bổ sung cho mòn gỉ áp dụng cho toàn bộ kết cấu của tàu và được quy định trong các quy phạm của các tổ chức đăng kiểm hoặc trong quy tắc của Hiệp hội đăng kiểm quốc tế. Giá trị của lượng bổ sung cho mòn gỉ là lớn làm tăng khối lượng tàu không, tăng giá thành đóng mới và giảm dung tích chở hàng của tàu,… Bài báo này sẽ đánh giá độ bền dọc chung tới hạn và sự thay đổi của các đặc trưng hình học mặt cắt ngang của một tàu chở hàng rời và một tàu chở dầu khi giảm giá trị của lượng bổ sung cho mòn gỉ. Các kết quả tính toán cho hai vấn đề này sẽ được giới thiệu, đánh giá và làm căn cứ đưa ra đề xuất về giảm giá trị của lượng bổ sung cho mòn gỉ.

PDF