HIỆU CHỈNH PHÉP ĐO HỆ SỐ DẪN NHIỆT THEO PHƯƠNG PHÁP NGUỒN NHIỆT ĐƯỜNG BẰNG MÔ PHỎNG SỐ
PDF

Từ khóa

Thermal conductivity, line heat source, transient heat transfer, CFD simulation. Hệ số dẫn nhiệt, nguồn nhiệt đường, dẫn nhiệt không ổn định, mô phỏng CFD.

Cách trích dẫn

LÊ ANH, ĐỨC, NGUYỄN THỊ VIỆT, L., & VŨ HUY, K. (2024). HIỆU CHỈNH PHÉP ĐO HỆ SỐ DẪN NHIỆT THEO PHƯƠNG PHÁP NGUỒN NHIỆT ĐƯỜNG BẰNG MÔ PHỎNG SỐ. Tạp Chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, 78(78), 46–50. Truy vấn từ http://jmst.vimaru.edu.vn/index.php/tckhcnhh/article/view/441

Tóm tắt

Phương pháp đo hệ số dẫn nhiệt sử dụng nguồn nhiệt đường thường được sử dụng để đo hệ số dẫn nhiệt trong dải từ 0,05W/mK đến 5W/mK. Theo tiêu chuẩn ASTM D5334-22ª, chiều dài que đo là 100mm, đường kính mẫu tối thiểu là 50mm, chiều dài mẫu là 100mm. Tuy nhiên, trong thực tế có rất nhiều mẫu thực phẩm như thịt, cá, rau, quả không đáp ứng được yêu cầu về kính thước mẫu đo. Trong bài báo này, kết quả đo hệ số dẫn nhiệt theo phương pháp nguồn nhiệt đường với que đo chiều dài 20mm sẽ được hiệu chỉnh dựa trên kết quả mô phỏng tính toán nhiệt. Kết quả thu được cho thấy hệ số dẫn nhiệt có sai lệch trong khoảng từ -10% đến 10% trong toàn dải đo. Việc hiệu chỉnh sẽ giúp nâng cao độ tin cậy của phép đo hệ số dẫn nhiệt đối với các loại thực phẩm, hỗ trợ việc sản xuất thiết bị đo trong nước có độ chính xác cao.

PDF