Quay trở lại Chi tiết Bài báo HIỆU CHỈNH PHÉP ĐO HỆ SỐ DẪN NHIỆT THEO PHƯƠNG PHÁP NGUỒN NHIỆT ĐƯỜNG BẰNG MÔ PHỎNG SỐ
Tải xuống