NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG SỐ TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGUỒN PMS TÀU THỦY
PDF

Từ khóa

PMS, digital multifunction meter, PLC, SCADA. Hệ thống quản lý nguồn PMS, đồng hồ đa năng số, PLC, SCADA.

Cách trích dẫn

ĐOÀN HỮU, K., NGÔ QUANG, V., & NGUYỄN VĂN, S. (2024). NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG SỐ TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGUỒN PMS TÀU THỦY. Tạp Chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, 78(78), 20–26. Truy vấn từ http://jmst.vimaru.edu.vn/index.php/tckhcnhh/article/view/436

Tóm tắt

Bài báo này trình bày việc xây dựng một giải pháp thu thập và xử lý dữ liệu đầu vào cho hệ thống quản lý nguồn PMS tàu thủy ứng dụng đồng hồ đa năng số. Cấu trúc khái quát của một hệ thống PMS sử dụng đồng hồ đa năng số và một thuật toán xử lý, thu thập dữ liệu sẽ được đề xuất trong nghiên cứu này. Đồng hồ đa năng số sẽ đóng vai trò là một thiết bị đo tổng hợp tất cả các tín hiệu đầu vào cần thiết cho hệ thống PMS và giao tiếp với bộ điều khiển trung tâm PLC và hệ thống SCADA qua hệ thống mạng truyền thông sử dụng giao thức Modbus. Giải pháp đề xuất sẽ góp phần tối giản hóa được cấu trúc của hệ thống quản lý nguồn và hệ thống điều khiển giám sát SCADA. Kết quả thử nghiệm cho thấy thiết bị và thuật toán đề xuất hoạt động ổn định, tin cậy và hoàn toàn có thể ứng dụng trong các hệ thống quản lý nguồn PMS để nâng cao độ chính xác, tin cậy và giảm giá thành trong tương lai.

PDF