NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC BẢN TIN ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT (ASM - APPLICATION SPECIFIC MESSAGE) CỦA HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG (AIS) TRONG CẢNH BÁO NGUY CƠ ĐÂM VA TÀU THUYỀN
PDF

Từ khóa

AIS Application Specific Messages (ASM), warning the risk of vessel collision. Bản tin AIS ứng dụng đặc biệt (ASM), cảnh báo nguy cơ đâm va tàu thuyền.

Cách trích dẫn

NGUYỄN, T. V. (2024). NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC BẢN TIN ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT (ASM - APPLICATION SPECIFIC MESSAGE) CỦA HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG (AIS) TRONG CẢNH BÁO NGUY CƠ ĐÂM VA TÀU THUYỀN. Tạp Chí Khoa học Công nghệ Hàng hải, 78(78), 07–12. Truy vấn từ http://jmst.vimaru.edu.vn/index.php/tckhcnhh/article/view/434

Tóm tắt

Hệ thống nhận dạng tự động (AIS - Automatic Identification System) có chức năng tự động trao đổi các thông tin về dữ liệu tĩnh, dữ liệu động và hành trình của tàu với các tàu khác và với đài bờ phục vụ cho an toàn hàng hải. Các bản tin của hệ thống chủ yếu dành cho mục đích cung cấp, trao đổi các thông tin này, chỉ có một số ít bản tin nhị phân để phát quảng bá hay định địa chỉ, gọi là các bản tin ứng dụng đặc biệt (ASM). Các bản tin ASM có cấu trúc riêng biệt so với các bản tin AIS thông thường, và được ứng dụng chủ yếu để thông tin về môi trường, khí tượng, thuỷ văn, trong khi đó các nghiên cứu sử dụng các bản tin này phục vụ trong cảnh báo tránh va còn hạn chế. Chính vì vậy, bài báo thực hiện nghiên cứu xây dựng cấu trúc, thuật toán tạo gói tin ASM cảnh báo nguy cơ đâm va tàu thuyền. Thực hiện thử nghiệm cảnh báo nguy cơ đâm va tàu thuyền bằng chính bản tin ASM. Kết quả cho thấy các bản tin ASM được nghiên cứu phát triển có thể cảnh báo nguy cơ đâm va như mong muốn, góp phần bảo đảm an toàn hàng hải.

PDF